Anonimiteitswaarborg en disclaimer

Dit Monitor Gezond werken in de zorg wordt uitgevoerd door Stichting IZZ en is een samenwerking met de Universiteit Utrecht. Met dit onderzoek willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt. De uitkomsten gebruiken we om medewerkers, organisaties en zorgbranches te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden.

De Universiteit Utrecht verzamelt en analyseert de antwoorden die gegeven worden in de Monitor. Iedere deelnemer krijgt een uniek codenummer op basis van een aantal persoonlijke gegevens waar aan het begin van de vragenlijst naar wordt gevraagd. Met dit codenummer kan de Universiteit Utrecht de gegevens van meerdere (vorige en nog uit te voeren) Monitoren aan elkaar koppelen. Slechts geautoriseerde personen van de Universiteit Utrecht hebben toegang tot deze codes, Stichting IZZ heeft geen toegang tot de codes.

De identiteit van deelnemers wordt beschermd door het persoonlijke, unieke codenummer los te koppelen van de overige gegeven antwoorden. Ook het emailadres waarmee IZZ leden worden uitgenodigd, is niet gekoppeld aan de antwoorden. Bovendien verzamelen we in de Monitor geen persoonsgegevens zoals naam of adres.

Universiteit Utrecht deelt de verkregen gegevens zonder het unieke respondentnummer met Stichting IZZ. De door u ingevulde antwoorden worden enkel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en niet verstrekt aan derden zoals werkgevers of zorgverzekeraars. De uitkomsten van de analyses worden bovendien slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld met IZZ leden, zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen en overheidsinstellingen ter verbetering van gezond werken in de zorg.

Ook Universiteit Utrecht rapporteert in wetenschappelijke publicaties uitsluitend op groepsniveau. Er wordt nooit gerapporteerd of gepubliceerd over individuele personen, teams of organisaties.

Universiteit Utrecht en Stichting IZZ houden zich aan de bepalingen van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG). We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor wetenschappelijke doeleinden worden de databestanden, in overeenstemming met de bewaartermijn van 10 jaar opgenomen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, tot 10 jaar na de laatste Monitor in 2022 bewaard tot 31 december 2032 door de Universiteit Utrecht en Stichting IZZ. Ook nemen we maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren in een beveiligde omgeving.