Voorwaarden Eigen Risico Compensatie

Deelnemers van het IZZ Ledenpakket ZorgGezond kunnen recht hebben op een eenmalige compensatie van het verplicht eigen risico als gevolg van Corona. De Eigen Risico Compensatie (hierna: “ERC”) is van toepassing over de periode 2020 – 2021. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.

 

Voorwaarden ERC

 1. Deelnemer neemt deel aan de collectieve IZZ Zorgverzekering met tenminste een basisverzekering, afgesloten bij zorgverzekeraars CZ of VGZ;
 2. Deelnemer neemt deel aan het IZZ Ledenpakket ZorgGezond van IZZ;
 3. Deelnemer verricht betaald werk in de zorg;
 4. De ERC is alleen van toepassing op Covid-19 (Corona) gerelateerde zorg, vergoed uit de collectieve IZZ basisverzekeringen van CZ of VGZ, behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts en wettelijke eigen bijdragen.https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
 5. De ERC is  een éénmalige compensatie van het wettelijk verplicht eigen risico van de basisverzekering in het jaar 2020 danwel in het jaar 2021  en bedraagt maximaal € 385;
 6. Deelnemer kan het verzoek tot ERC indienen bij IZZ nadat het verplicht eigen risico door zijn of haar zorgverzekeraar in rekening is gebracht [1]. Verzoeken dienen voor 1 juli 2022 te zijn ingediend;
 7. Indien Deelnemer aanspraak maakt op de ERC over het jaar 2020, dient Deelnemer reeds in 2020  deel te hebben genomen aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, in 2020 getroffen te zijn door Covid-19 en te voldoen aan alle overige ERC voorwaarden;
 8. Deelnemer is verplicht medewerking te verlenen aan het verkrijgen van alle relevante informatie en bewijsstukken door een door IZZ aangestelde beoordelaar [2];
 9. Deelnemer  geeft toestemming, om de rechtmatigheid van het verzoek tot ERC te toetsen bij de zorgverzekeraar, huisarts of behandelaar;
 10. Bij misbruik zullen uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd. Deelnemer is in dat geval  tevens verplicht de kosten te betalen die voortvloeien uit het onderzoek naar het misbruik.
 11. Op de verwerking  van persoonsgegevens door IZZ is het privacy statement van IZZ van toepassing. Bij een verzoek tot ERC op IZZ.nl worden primair naam, emailadres en telefoonnummer van de Deelnemer opgeslagen. Deze gegevens worden gedeeld met de door IZZ aan te stellen beoordelaar die de Deelnemer uitnodigt het verzoek tot ERC  inclusief benodigde bewijsstukken feitelijk in te dienen en eventuele aanvullende gegevens voor de beoordeling en afhandeling van de compensatieregeling te delen. Tussen de beoordelaar en IZZ wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op de verwerking van persoonsgegevens door de beoordelaar is het privacy statement van de beoordelaar van toepassing.

 

Klachten en geschillen

De klachten en geschillen regeling geldt integraal voor het IZZ Ledenpakket ZorgGezond. De Deelnemer kan er van uitgaan dat IZZ alles rond het IZZ Ledenpakket ZorgGezond goed regelt. Toch kan het voorkomen dat iets niet naar wens is. IZZ staat open voor klachten en suggesties. Deze kunnen worden voorgelegd aan een interne klachtencommissie van IZZ.

 

[1] De zorgverzekeraars brengen het ER in rekening met de mogelijkheid tot betaling in termijnen. IZZ heeft hoe dan ook de factuur nodig m.b.t. het verplicht eigen risico.

[2] Bijvoorbeeld polisgegevens, zorgkosten declaratie(s), medische verklaringen. Restrictie: Onderhavige gegevens kunnen onder het medische beroepsgeheim vallen