IZZ Zorgverzekering algemene informatie

Wie mag deelnemen aan het IZZ ledencollectief?

Werknemers in de zorg kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Dat betekent dat ze 10% collectiviteitskorting krijgen en gebruik kunnen maken van de speciaal op de zorg afgestemde aanvullende pakketten.
Wie kunnen hier gebruik van maken?

De collectieve ziektekostenregeling IZZ is er voor de ruim 1 miljoen mensen die in de zorg werken en hun gezinsleden. In het kort zijn dat:

1. Werknemers in de zorg in:

  • eerste lijn: gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en huisartsenposten;
  • tweede lijn cure:  algemene ziekenhuizen (uitgezonderd universitaire medische centra), artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken, zbc’s, privéklinieken en ambulancezorg;
  • tweede lijn care: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra en epilepsiecentra;
  • welzijn: organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening die de cao Welzijn volgen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg
  • ketenzorg: organisaties die zorg van zorgorganisaties combineren of er waarde aan toevoegen;
  • ondersteunende organisaties: laboratoria, trombosediensten, ziekenhuisapotheken, advies- en onderzoeksorganisaties voor zorg en welzijn (zoals NIVEL, Prismant)
  • vakbonden voor zorg en welzijn:  FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91, FBZ, De Unie, NVDA, enzovoort.

2. Zelfstandigen in de zorg.

3. Studenten die een zorgstudie volgen.

Behoren uw medewerkers tot één van deze groepen? Dan mogen zij, hun partner en kinderen gebruik maken van de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Dan krijgen ze dus 10% collectiviteitskorting op de IZZ Basisverzekering en kunnen ze gebruik maken van de speciaal op de zorg afgestemde aanvullende pakketten.

Wilt u exact weten of uw medewerkers mogen deelnemen? Welke regels van toepassing zijn bij deelname en wat er gebeurt als iemand niet langer kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ? Bekijk dan het Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ 2019 hieronder: